Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sigorta sektörü uygulamasında, sigorta hukuku kavramlarını anımsar, anlar ve uygular
 • Sigorta hukukuna ilişkin işlemleri tetkik eder ve sonuç çıkarır
 • Sigorta sözleşmesinin taraflarının yükümlülüklerini anlar ve sonuç çıkarır
 • Sigorta sözleşmesinden doğan sorunları yorumlar ve karar verir
 • Sigorta hukukunun temel bilgilerini anlar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sigorta branşlarını ve bunların ürünlerini bilir
 • Sigorta pazarlama, satış ve üretim faaliyetlerinin diğer hizmet ve/veya mal üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinden farklarını bilir
 • Türk Sigorta Sektörünü ve sektörün enstrümanlarını öğrenir.
 • Sigortacılığın ekonomik fonksiyonlarını öğrenir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Tek değişkenli fonksiyonlar ile çok değişkenli fonksiyonlar ile işlem yapabilir, bunları günlük yaşamdan problemlere uygulayabilme becerisini geliştirebilir.
 • Faiz, anüite ve amortisman hesabı yapabilir.
 • Değişim oranıi maksimum-minimum problemlerini çözebilir.
 • İntegral hesabı yapabilir, rant analizi yapabilir.
 • Diferansiyel denklemler ve denklem sistemleri çözebilir ve problemlere uygulayabilir.
 • Matrisler, determinantlar hakkında bilgi sahibi olur ve doğrusal denklem sistemlerini çözebilir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Veri kaynaklarını ve hatalarını bulur
 • Ölümlülük ölçümleri, doğurganlık ölçümlerini yapar
 • Hayat tablolarını oluşturabilir
 • Nüfus projeksiyonlarını aktüeryal uygulamalarla birleştirebilir
 • Türkiye’de nüfus karakteristikleri kavramlarını açıklayabilir