Dersin Kapsamı: Hayat dışı sigorta branşlarında yer alan temel sigorta ürünlerinin genel şartları, teminat kapsamları, teminat dışı haller  uygulamada karşılaşılan örnek olaylar çerçevesinde işlenmektedir. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sigortanın Gelişimi, Türkiye ve Dünya Sigortacılık Piyasasının; Sektörün Oyuncuları, büyükleri, Türkiye sigortacılığında geleceğe yönelik trendleri öğrenir.
 • Hayat dışı branşlardaki tüm sigorta uygulamalarını inceler.
 • Elementer branştaki tüm sigorta ürünlerinin teminat ve teminat dışı hallerini öğrenir.

Bu kapsamında, Türkiye ve Dünya reasürans piyasası, reasüransın mantığı ve risk transferinin önemi, reasürans türleri ve uygulamaya yönelik sistemin işleyişi , hesaplaşma düzeni ve anlaşmazlıkların çözümü konuları işlenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Riskin sigorta ve reasürans yoluyla transferi yöntemleri ile ilgili kavramlara hakimiyet kazanır.
 • Reasüransın mantığı ve risk transferindeki önemini kavrar.
 • Reasürans türlerinin uygulama örnekleri ile anlatılarak kavrar
 • Reasürans pratiği içerisinde; sistemin işleyişi, hesaplaşma düzeni, anlaşmazlıkların çözümü konularını kavrar
 • Havuz uygulamalarını örneklerle kavrar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Değişik veri gruplarını karşılaştırır
 • Analitik düşünür, ilişkilendirir ve sentezler
 • Verileri analiz ederek ileriye yönelik projeksiyon yapar ve yorumlar
 • Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisini oluşturur, sonuç çıkarır ve karar verir
 • Sigortacılık ve aktüerya değişkenleri arasındaki ilişkileri inceler.

Bu dersin amacı, hasarla ilgili olarak eksper atanması, ekspertiz işlemleri, branşlar arasında hasar uygulamalarında yaşanan farklılıkları ve hasar hesaplamalarının önemini vurgulamak ve öğrencileri bilgilendirmektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sigorta sektöründe yeni ürün geliştirmesinde hasar hesaplamalarının önemini tanımlar
 • Hasar primi formüllerini tanımlar ve uygular
 • Kasko, trafik, yangın, deprem, nakliyat ve mühendislik branşlarında hasar uygulamalarnı karşılaştırır
 • Sigortacılığın temel prensipleri çerçevesinde hasar uyuşmazlıklarını, amortisman düşülmeyen hasarları değerlendirir
 • Sigortacılıkta hasar kavramını açıklar