Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Vergi hukukunu ve tekniğini inceler
 • Sigorta şirketlerinde nasıl denetim yapıldığını değerlendirir
 • Denetimin fonksiyonlarını tanımlar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Bir bilgi sistemi olarak muhasebenin önemini kavrayabilme ve temel muhasebe kavramlarını açıklayabilir
 • Sigorta işletmelerini diğer işletmelerden ayıran özellikli konuları ayırt edebilir.
 • Sigorta hesap planının yapısı ve içeriğini kavrayabilir.
 • Hayat dışı branşlarda prim üretimi, iptali, hasar ödemesi ve teknik karşılıkların muhasebe kayıtlarını yapabilir.
 • Hayat branşında prim üretimi, iptali, hasar ödemesi ve teknik karşılıkların muhasebe kayıtlarını yapabilir.
 • Hayat dışı branşlarda reasürans işlemlerinin prim üretimi, iptali, hasar ödemesi ve teknik karşılıkların muhasebe kayıtlarını yapabilir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Risklerin fiyatlandırılması ve analizini gerçekleştirir
 • Sermaye piyasası enstrümanları sigortacılıkta kullanma yeteneği kazanır
 • Risk yönetim tekniklerini yorumlayabilir
 • Şirketin risk politikalarını analiz eder
 • Riskleri değerlendirme yeteneği kazandırır

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Örgütsel davranış ve yöntemlerini açıklar
 • Örgütsel davranışın tarihsel gelişimini açıklar
 • Örgüt içinde birey ve kişilik kavramlarını açıklar
 • İnsan davranışlarını belirleyen kavramları açıklar
 • Örgüt kültürünü tanımlar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Hastalık, yaşlılık, ölüm sigortaları gibi sigortaları sosyal güvenlik sistemi içinde değerlendirirler
 • Genel sağlık sigortası konusundaki temel kavram ve yaklaşımları tanımlarlar
 • Sosyal güvenlik sistemlerinin problemlerini belirler
 • Sosyal güvenlik sistemi mevzuatını yorumlarlar
 • Sosyal güvenlik sistemlerini tanımlarlar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sigorta sektörü uygulamasında, sigorta hukuku kavramlarını anımsar, anlar ve uygular
 • Sigorta hukukuna ilişkin işlemleri tetkik eder ve sonuç çıkarır
 • Sigorta sözleşmesinin taraflarının yükümlülüklerini anlar ve sonuç çıkarır
 • Sigorta sözleşmesinden doğan sorunları yorumlar ve karar verir
 • Sigorta hukukunun temel bilgilerini anlar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sigorta branşlarını ve bunların ürünlerini bilir
 • Sigorta pazarlama, satış ve üretim faaliyetlerinin diğer hizmet ve/veya mal üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinden farklarını bilir
 • Türk Sigorta Sektörünü ve sektörün enstrümanlarını öğrenir.
 • Sigortacılığın ekonomik fonksiyonlarını öğrenir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Tek değişkenli fonksiyonlar ile çok değişkenli fonksiyonlar ile işlem yapabilir, bunları günlük yaşamdan problemlere uygulayabilme becerisini geliştirebilir.
 • Faiz, anüite ve amortisman hesabı yapabilir.
 • Değişim oranıi maksimum-minimum problemlerini çözebilir.
 • İntegral hesabı yapabilir, rant analizi yapabilir.
 • Diferansiyel denklemler ve denklem sistemleri çözebilir ve problemlere uygulayabilir.
 • Matrisler, determinantlar hakkında bilgi sahibi olur ve doğrusal denklem sistemlerini çözebilir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Veri kaynaklarını ve hatalarını bulur
 • Ölümlülük ölçümleri, doğurganlık ölçümlerini yapar
 • Hayat tablolarını oluşturabilir
 • Nüfus projeksiyonlarını aktüeryal uygulamalarla birleştirebilir
 • Türkiye’de nüfus karakteristikleri kavramlarını açıklayabilir