Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Vergi hukukunu ve tekniğini inceler
 • Sigorta şirketlerinde nasıl denetim yapıldığını değerlendirir
 • Denetimin fonksiyonlarını tanımlar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Bir bilgi sistemi olarak muhasebenin önemini kavrayabilme ve temel muhasebe kavramlarını açıklayabilir
 • Sigorta işletmelerini diğer işletmelerden ayıran özellikli konuları ayırt edebilir.
 • Sigorta hesap planının yapısı ve içeriğini kavrayabilir.
 • Hayat dışı branşlarda prim üretimi, iptali, hasar ödemesi ve teknik karşılıkların muhasebe kayıtlarını yapabilir.
 • Hayat branşında prim üretimi, iptali, hasar ödemesi ve teknik karşılıkların muhasebe kayıtlarını yapabilir.
 • Hayat dışı branşlarda reasürans işlemlerinin prim üretimi, iptali, hasar ödemesi ve teknik karşılıkların muhasebe kayıtlarını yapabilir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Sigortanın Gelişimi, Türkiye ve Dünya Sigortacılık Piyasasının; Sektörün Oyuncuları, büyükleri, Türkiye sigortacılığında geleceğe yönelik trendleri öğrenir.
 • Hayat dışı branşlardaki tüm sigorta uygulamalarını inceler.
 • Elementer branştaki tüm sigorta ürünlerinin teminat ve teminat dışı hallerini öğrenir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Riskin sigorta ve reasürans yoluyla transferi yöntemleri ile ilgili kavramlara hakimiyet kazanır.
 • Reasüransın mantığı ve risk transferindeki önemini kavrar.
 • Reasürans türlerinin uygulama örnekleri ile anlatılarak kavrar
 • Reasürans pratiği içerisinde; sistemin işleyişi, hesaplaşma düzeni, anlaşmazlıkların çözümü konularını kavrar
 • Havuz uygulamalarını örneklerle kavrar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Değişik veri gruplarını karşılaştırır
 • Analitik düşünür, ilişkilendirir ve sentezler
 • Verileri analiz ederek ileriye yönelik projeksiyon yapar ve yorumlar
 • Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisini oluşturur, sonuç çıkarır ve karar verir
 • Sigortacılık ve aktüerya değişkenleri arasındaki ilişkileri inceler.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Risklerin fiyatlandırılması ve analizini gerçekleştirir
 • Sermaye piyasası enstrümanları sigortacılıkta kullanma yeteneği kazanır
 • Risk yönetim tekniklerini yorumlayabilir
 • Şirketin risk politikalarını analiz eder
 • Riskleri değerlendirme yeteneği kazandırır

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Örgütsel davranış ve yöntemlerini açıklar
 • Örgütsel davranışın tarihsel gelişimini açıklar
 • Örgüt içinde birey ve kişilik kavramlarını açıklar
 • İnsan davranışlarını belirleyen kavramları açıklar
 • Örgüt kültürünü tanımlar

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Hastalık, yaşlılık, ölüm sigortaları gibi sigortaları sosyal güvenlik sistemi içinde değerlendirirler
 • Genel sağlık sigortası konusundaki temel kavram ve yaklaşımları tanımlarlar
 • Sosyal güvenlik sistemlerinin problemlerini belirler
 • Sosyal güvenlik sistemi mevzuatını yorumlarlar
 • Sosyal güvenlik sistemlerini tanımlarlar