Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Tek değişkenli fonksiyonlar ile çok değişkenli fonksiyonlar ile işlem yapabilir, bunları günlük yaşamdan problemlere uygulayabilme becerisini geliştirebilir.
 • Faiz, anüite ve amortisman hesabı yapabilir.
 • Değişim oranıi maksimum-minimum problemlerini çözebilir.
 • İntegral hesabı yapabilir, rant analizi yapabilir.
 • Diferansiyel denklemler ve denklem sistemleri çözebilir ve problemlere uygulayabilir.
 • Matrisler, determinantlar hakkında bilgi sahibi olur ve doğrusal denklem sistemlerini çözebilir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Özel emeklilik fonlarını tanımlayarak, tarihi ve işleyişini açıklayabilir.
 • Özel emeklilik fonlarının kişilere sağladığı faydaları ifade edebilir.
 • Kişilerin neden özel emeklilik fonlarına sahip olmaları gerektiğini tartışabilir
 • Özel emeklilik fonlarının ülke ekonomisindeki yeri ve önemini açıklayabilir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Bilim ve araştırma tanımlarının temel niteliklerini bilir.
 • Araştırma sürecindeki aşamaları öğrenerek problem alanına karar verip, literatür tarama ve hipotez kurma yetisine sahip olur.
 • Araştırma yöntemlerini belirleyip veri toplama yöntemini seçebilir.
 • Veri toplama aracını hazırlayıp pre-test ve pilot çalışmaları yapabilir.
 • Veri analiz ve veri toplama planını yapabilir.
 • Çalışma evrenine karar verip örneklemi belirleyebilir ve örneği çekebilir.
 • Veri analizi planını uygulayabilir, araştırma planı yapabilir ve yazabilir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Finansal tablolara ve bunların kullanım amaçlarına hakim olur.
 • Temel ve ek finansal tabloların hazırlanmasını ve içeriklerini öğrenir.
 • Finansal analiz tekniklerini kullanarak işletmelerin finansal tablolarını analiz eder.
 • Bilgi kullanıcıları için finansal tabloları nasıl hazırlayacağını bilir.
 • Konsolide finansal tablo hazırlamayı ve hazırlanmış konsolide finansal tabloları yorumlamayı öğrenir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Geleceğe yönelik riskleri değerlendirir
 • Şirketler arası karşılaştırma yapabilir
 • Prim ödemelerini hesaplama yeteneğini geliştirir
 • Yaşam ve ölüm olasılıklarını değerlendirebilir
 • Prim hesaplamalarını analiz eder