Bu dersin amacı; işletme sermayesi, sermaye yapısı teorileri, sermaye yapısının özelliklerinin detayları ile tanıtılması, temel ve teknik analizlerin ve analiz sonuçlarının yorum tekniklerinin tanıtımıdır.

Bu dersin sonunda öğrenciler; 

 • Finansal yönetimin genel esasları,
 • Finansal planlama,
 • Sermaye maliyeti,
 • Sermaye yapısı,
 • İşletme sermayesi yönetimi,
 • Yatırım projelerinin değerlemesi,
 • Birleşme ve devir,
 • Finansal analiz,
 • Leasing, Faktoring ve Forfaiting konularında bilgi sahibi olur.

Bu dersin amacı: Sermaye piyasasında işlem gören ürünlerin tanıtılmasıdır. Tüm ürünlere ilişkin kavramsal çerçevelerden sonra, pay, tahvil, bono, yatırım fonu, faizsiz finans araçları, türev araçları, varant, yatırım kuruluşu sertifikaları, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı ve varlık teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ile yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ders kapsamında yer almaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Paylar ve pay benzeri menkul kıymetler,
 • Kamu ve özel sektör borçlanma araçları,
 • Yatırım fonlar, faizsiz finans araçları,
 • Varantlar ve sertifikalar,
 • Varlığa / ipoteğe dayalı / teminatlı menkul kıymetler,
 • Gayrimenkul sertifikaları, yabancı sermaye piyasası araçları depo sertifikaları ve türev araçlar konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlerin sonuçlandırılma aşamasındaki takas işlemlerinde operasyonel sürecin işleyişinin uygulama boyutu ile aktarılmasıdır. Bu çerçevede, takas, saklama ve operasyon işlemlerine ilişkin temel kavramlar, takas, saklama ve kaydileştirme düzenlemeleri, Borsa İstanbul A.Ş.’de payların transfer, takas ve temerrüt işlemleri, Borsa İstanbul A.Ş.’de borçlanma araçlarının transfer, takas ve temerrüt işlemleri, merkezi takas kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları, Takasbank’ın teminat yönetimi, türev araçlarda takas, uzlaşma ve fiziki teslim konuları ders kapsamında yer almaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
 • Merkezi Kayıt ve Takas Kuruluşlarının çalışma esasları,
 • Portföy saklama kuruluşlarının faaliyetleri,
 • BİST’de pay, borçlanma ve türev araçlara ilişkin işlemlerde takas, teminatlandırma ve temerrüdü  konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Sermaye piyasasında faaliyette bulunan kurumlar ile işlem gören araçların vergilendirilmesine ilişkin yasal mevzuatın incelenmesidir. Bu kapsamda, vergi hukukuna ilişkin temel kavramlar, kurumlar vergisinin sermaye piyasasında faaliyette bulunan kurumlara ilişkin düzenlemeleri,  Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi ders kapsamında incelenen konulardır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Vergi hukukuna ilişin temel kavramlar,
 • Kurumlar vergisi kanunu,
 • Sermaye Piyasası Kurumlarının vergilendirilmesi
 • Sermaye Piyasası araçlarının vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.

Bu dersin amaçlarından birisi hem finansal piyasalarda hem de proje değerlemede kullanılan finansal işlemlerin tanıtılması, getiri ve risk ana başlıkları çerçevesinde portföy yönetiminin incelenmesidir. Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları, getiri ve risk, portföy teorisi, varlık fiyatlama modelleri, temel ve teknik analiz, sermaye piyasası araçlarının değerlemesi, portföy performans ölçüm teknikleri ders kapsamında incelenen konulardır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları,
 • Getiri ve risk,
 • Portföy teorisi,
 • Varlık fiyatlama modelleri,
 • Temel ve teknik analiz,
 • Sermaye piyasası araçlarının değerlemesi,
 • Portföy performans ölçüm modelleri konusunda bilgi sahibi olur.

Bu dersin amacı; inşaat ve gayrimenkul muhasebesi kapsamında yer alan konuların teorik ve uygulamalı olarak incelenmesidir. Ders kapsamında, muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve temel kavramları,  inşaat sözleşmelerinin ve gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesine ilişkin temel kavramlar, inşaat sözleşmeleri, maddi duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve ilgili diğer hususlara ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları, özel inşaat işletmelerinde maliyet hesaplamaları ve muhasebe uygulamaları, ihale konusu inşaat işleri ve özel bina  inşaatlarında asgari işçilik uygulamaları,  inşaat işletmeleri belge ve kayıt sistemi incelenen konuları oluşturmaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • İnşaat sözleşmeleri ve gayrimenkul muhasebesine ilişkin temel kavramlar,
 • İnşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe standartları,
 • Maddi duran varlık muhasebesine ilişkin standartlar,
 • Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin standartlar,
 • İnşaat işletmelerinin maliyet hesaplamaları ve muhasebe işlemleri,
 • İnşaat işlemlerindeki belge ve kayıt düzeni konusunda bilgi sahibi olur.