Bu dersin amacı: Finansal piyasaları tüm yönleriyle tanıtmaktır. Ders kapsamında yurt içinde faaliyette bulunan BİST bünyesindeki pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, TC Merkez Bankası bünyesindeki piyasalar, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu ve işleyişi, Takasbank bünyesindeki piyasalar ile organize olmayan piyasalardan bankalararası piyasaların işleyişinin ayrıntıları yer almaktadır. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Borsalara ilişkin yasal düzenlemeler,
 • Organize piyasalar,
 • Organize olmayan piyasalar, hakkında bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Gayrimenkul konusunda ülkemizdeki hukuki mevzuatta yer alan konuların toplu bir şekilde incelenmesidir. Ders içeriğinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin düzenleme, Türk Medeni Kanunu’nun taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümleri, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat, Emlak Vergisi Kanunu, gayrimenkul alım-satım ve inşa kazançlarının vergilendirilmesi, gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün incelenmesi yer almaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine ilişkin mevzuat,
 • Gayrimenkule ilişkin Medeni Kanun Hükümleri,
 • Gayrimenkule ilişkin İmar, İskan, Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri,
 • Gayrimenkule ilişkin Belediye, Büyükşehir Kanunu Hükümleri,
 • Gayrimenkule ilişkin Kamulaştırma, Tapu ve Kadastro Kanunu Hükümleri,
 • Yapı denetimi ve afet riskine ilişkin düzenlemeler,
 • Gayrimenkullerden elde edilen satış ve kira gelirlerinin vergilendirilmesi
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statütüsü konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Değerleme teorisi kapsamında gayrimenkul değerlemesine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik hususların incelenmesidir. Bu kapsamda, değerleme bilimi ve uzmanlığına ilişkin temel kavramlar, değerleme konusu mallar, değerleme süreci ve değerleme yöntemleri, değerleme matematiği, gayrimenkul piyasaları ve kurumları, gayrimenkul finansmanı ve araçları, değerlemeye ilişkin düzenlemeler kapsamında Uluslararası Değerleme Standartları ve teknik bilgi ve kavramlar ile bu konudaki diğer düzenlemeler analiz edilmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Gayrimenkul değerleme kavramı,
 • Gayrimenkul ilişkin bilgiler,
 • Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve hesaplamalarda gerekli paranın zaman değeri ve faiz yöntemleri,
 • Gayrimenkul piyasaları,
 • Gayrimenkul finansmanı,
 • İpotek kredileri
 •  Değerleme standartları konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Kredi ve kurumsal yönetim derecelendirmeye ilişkin hem teorik hem de mevzuata ilişkin konuların incelenmesidir. Bu çerçevede, derecelendirmenin doğuşu, dünya uygulamaları, Türkiye’de derecelendirme çalışmalarının başlangıcı, gelişmesi ve yasal düzenlemelerle birlikte günümüz uygulamaları ders içeriğinde incelenen konulardır. Aynı zamanda kredi riski ölçümü, finansal analiz, Basel düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Derecelendirme kavramı ve genel esasları,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunundaki Derecelendirmeye ilişkin düzenlemeler,
 • Derecelendirmeye ilişkin yayınlanan tebliğler,
 • Kredi derecelendirme esasları,
 • Kurumsal derecelendirme esasları,
 • Kredi ve kurumsal derecelendirme uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.