Bu dersin amacı: Finansal piyasaları tüm yönleriyle tanıtmaktır. Ders kapsamında yurt içinde faaliyette bulunan BİST bünyesindeki pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, TC Merkez Bankası bünyesindeki piyasalar, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu ve işleyişi, Takasbank bünyesindeki piyasalar ile organize olmayan piyasalardan bankalararası piyasaların işleyişinin ayrıntıları yer almaktadır. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Borsalara ilişkin yasal düzenlemeler,
 • Organize piyasalar,
 • Organize olmayan piyasalar, hakkında bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Gayrimenkul konusunda ülkemizdeki hukuki mevzuatta yer alan konuların toplu bir şekilde incelenmesidir. Ders içeriğinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin düzenleme, Türk Medeni Kanunu’nun taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümleri, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat, Emlak Vergisi Kanunu, gayrimenkul alım-satım ve inşa kazançlarının vergilendirilmesi, gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün incelenmesi yer almaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine ilişkin mevzuat,
 • Gayrimenkule ilişkin Medeni Kanun Hükümleri,
 • Gayrimenkule ilişkin İmar, İskan, Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri,
 • Gayrimenkule ilişkin Belediye, Büyükşehir Kanunu Hükümleri,
 • Gayrimenkule ilişkin Kamulaştırma, Tapu ve Kadastro Kanunu Hükümleri,
 • Yapı denetimi ve afet riskine ilişkin düzenlemeler,
 • Gayrimenkullerden elde edilen satış ve kira gelirlerinin vergilendirilmesi
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statütüsü konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Değerleme teorisi kapsamında gayrimenkul değerlemesine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik hususların incelenmesidir. Bu kapsamda, değerleme bilimi ve uzmanlığına ilişkin temel kavramlar, değerleme konusu mallar, değerleme süreci ve değerleme yöntemleri, değerleme matematiği, gayrimenkul piyasaları ve kurumları, gayrimenkul finansmanı ve araçları, değerlemeye ilişkin düzenlemeler kapsamında Uluslararası Değerleme Standartları ve teknik bilgi ve kavramlar ile bu konudaki diğer düzenlemeler analiz edilmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Gayrimenkul değerleme kavramı,
 • Gayrimenkul ilişkin bilgiler,
 • Gayrimenkul değerleme yöntemleri ve hesaplamalarda gerekli paranın zaman değeri ve faiz yöntemleri,
 • Gayrimenkul piyasaları,
 • Gayrimenkul finansmanı,
 • İpotek kredileri
 •  Değerleme standartları konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Türk Ticaret Kanunu’nun genel tanıtımı ile Kanun’un ticaret şirketlerine ilişkin bölümünün detaylı olarak üzerinde durulmasıdır. Bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu’nun gerekçeleri, Kanun’un bölümleri, ticaret şirketleri kapsamında yer alan ana başlıkların detaylandırılması ders kapsamında ele alınan konulardır.  Ticaret şirketleri ve uygulanacak hükümler, TTK’nın anonim şirketlere ilişkin hükümleri bu ders kapsamında detaylı incelenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Türk Ticaret Kanunu hakkında genel bilgilenme,
 • Ticaret şirketleri ve uygulanacak hükümler,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere ilişkin hükümleri, konusunda bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Kredi ve kurumsal yönetim derecelendirmeye ilişkin hem teorik hem de mevzuata ilişkin konuların incelenmesidir. Bu çerçevede, derecelendirmenin doğuşu, dünya uygulamaları, Türkiye’de derecelendirme çalışmalarının başlangıcı, gelişmesi ve yasal düzenlemelerle birlikte günümüz uygulamaları ders içeriğinde incelenen konulardır. Aynı zamanda kredi riski ölçümü, finansal analiz, Basel düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Derecelendirme kavramı ve genel esasları,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunundaki Derecelendirmeye ilişkin düzenlemeler,
 • Derecelendirmeye ilişkin yayınlanan tebliğler,
 • Kredi derecelendirme esasları,
 • Kurumsal derecelendirme esasları,
 • Kredi ve kurumsal derecelendirme uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.

Bu dersin amacı temel muhasebe kavramlarının hatırlatılması, TMS ve TFRS çerçevesinde muhasebe işlemlerinin çeşitli finansal kurumlardaki uygulamaları ile tanıtılmasıdır. Bu çerçevede, muhasebenin temel kavramları ve genel ilkeler, finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve, sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeler, Türkiye’de muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları, bağımsız denetime ilişkin temel kavramlar, sermaye piyasasında bağımsız denetim standartları, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararları ders kapsamında incelenen konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Muhasebeye ilişin temel kavramlar,
 • Finansal raporlama kuralları,
 • Finansal Raporlamaya ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler,
 • Dünyada ve Türkiye’de denetim uygulamaları ve düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olur.