Bu derste,  5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile bu Kanun'a dayalı olarak gözetim ve denetim otoritelerince çıkarılan tebliği ve diğer yasal düzenlemeler incelenmektedir.

Bu çerçevede,

 • Banka ve banka dışı finansal kuruluşların tabi olduğu hukuki mevzuat incelenecektir.
 • Bankacılık Kanunu (bankaların kuruluşu, organları, yapabilecekleri işlemler, sınırlamalar, gözetim ve denetimi vb. konular) detaylı olarak değerlendirilecektir.
 • BDDK tarafından çıkarılan ve Bankacılık Kanunu’na ilişkin uygulamaları düzenleyen tüm mevzuat ele alınacaktır. 

Bankaların şube bazında yapmış oldukları temel işlemlerin belirlenmesi ve tanımlanması, mevduat hesabının açılışı, kredi ve kredi türleri, iskonto işlemleri, iştirak işlemleri, çek işlemleri, kabul poliçesi, gayrimenkul kredi işlemleri, müşteri cari hesaplarının açılış ve kapanışı, kredi kartları, bireysel bankacılık işlemleri vb. bu dersin konularını oluşturmaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Banka kavramını, bankaların fonksiyonlarını, kuruluşlarını öğrenir,
 • Bankaların şube bazında yapmış oldukları temel işlemleri bilir,
 • Mevduat hesabının açılışı, kredi ve kredi türleri, iskonto işlemleri, iştirak işlemleri, çek işlemleri, kabul poliçesi, gayrimenkul kredi işlemleri, müşteri cari hesaplarının açılış ve kapanışı, kredi kartları gibi bankacılık ürünlerini tanır, 
 • Farklı segmentlere yönelik olarak sunulan bankacılık hizmetlerini öğrenirler. 

Ders kapsamında; Merkez Bankacılığının Anlamı, Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası, Merkez Bankacılığının Gelişimi, TCMB'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, TCMB'nın Politika Araçları, Merkez Bankası Vaziyeti, Merkez Bankası Analitik Bilançosu, Parasal Büyüklükler, Bilanço Analizi, Enflasyon Hedeflemesi, Para Programları, MB-Piyasa İlişkileri, MB- Kamu İlişkileri ele alınacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Finansal piyasaların yapısı ve işlevlerini ve finansal aracıların işlevlerini açıklayabilir.
 • Paranı anlamını, önemini, ölçülme yöntemini ve işlevlerini tartışabilir.
 • Faiz oranların nasıl belirlendiğini likidite tercih ve varlık talep kuramları yardımıyla açıklayabilir. 
 • Finansal piyasalarda işlem maliyetlerini, asimetrik bilgi, ahlaki tehlike ve tersine seçim kavramlarını bilir.
 • Likidite, aktif, pasif, sermaye yeterlik yönetimi kavramlarını kullanarak, banka yönetimi ve işletmeciliğini tartışabilir.
 • Bankacılık sisteminin yapısı ve tarihçesini bilir.
 • Merkez bankalarının işlevlerini para arzı sürecini açıklayabilir.
 • Öğrendiği kuramsal yaklaşımları ve gerçek yaşamdaki uygulamaları birleştirebilir.

Bu dersin amacı, makro ve mikro ekonomi kapsamındaki göstergelerin hatırlatılması yapılarak nasıl analiz yapılacağı analiz sonucunda elde edilen bilgilerin nasıl yorumlanacağına ilişkindir. Ders kapsamında ekonomiye ilişkin temel kavramlar, para ve maliye politikaları, makro ekonomik göstergelerin gelişimi ile yorumlanması, dış ticaret ve uluslararası ekonomi detaylarıyla işlenmektedir.

Bu dersin sonunda öğrenci:

 • Ulusal makro ekonomik göstergelere nasıl erişebileceğini öğrenmiş olacaktır.
 • Temel makro ekonomik göstergelerin nasıl, hangi kurumlar tarafından ve hangi yöntemlerle hesaplandığını öğrenmiş olacaktır.
 • Makro ekonomide kullanılan temel kavramlar, modeller, teoriler ve araçlar yardımıyla makro ekonomik göstergeler arasındaki nedensellik ilişkilerini analiz edebilecek ve anlamış olacaktır.
 • İstatistiksel verileri kullanarak Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu doğru bir biçimde değerlendirebiliyor olacaktır.