Bu Dersin Amacı:

Finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, sınır ötesi piyasaların oluşumu, çok uluslu şirketler, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, finansal aracılar, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri, politik riskin yönetimi ve küreselleşen ortamlarda bütçe ve planlama teknikleri gibi konular işlenmektedir.

Dersin Sonunda Öğrenciler:

 • Uluslararası Finansal Sistem hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Finansal pazarların sundukları hizmet ve ürünleri tanırlar.
 • Para piyasası, hisse senedi piyasası, döviz piyasası, altın piyasası 
 • Uluslarası finans sistemi ve kuruluşları tanırlar.
 • Uluslararsı finansal portfolyo oluşturma, yatırım kararları ve riskten korunma konularında bilgi sahibi olurlar.

 

Bu dersin amacı:Dünyada ve Türkiye’de finansal piyasaların makroekonomik yapısına etkide bulunan kurumların işleyiş şekillerini,Finansal kuruluşların yapıları ve piyasalara etkileri ile finansal araçların kullanım alanlarını ve türlerini, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, İMKB, Takasbank, Bankalar ve Banka Dışı Finansal Kuruluşlar ve uluslararası finansal kuruluşlar ile finansal araçların detaylı incelenmesine yer verilmektedir. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Finans sistemindeki kuruluşlar.
 • Finansal pazarların sundukları hizmet ve ürünler
 • Para piyasası, hisse senedi piyasası, döviz piyasası, altın piyasası
 • Uluslarası finans sistemi ve kuruluşları
 • Uluslararası finansal portfolyo oluşturma, yatırım kararları ve riskten korunmayı öğreneceklerdir.

Bu dersin amacı;

Finansal karar alma süreci, firmayı etkileyen finansal kararlar, bunların birbirleriyle ilişkisi, riske ve enflasyonist ortama bağlı durumlarda yatırım finanslama politikaları ve bu kararların alınmasında kullanılan yöntemler, finansal kararların sermaye maliyetine etkileri, nakit akımları, paranın zaman değeri, temel yatırım kriterleri ve risk-getiri ilişkisi konularında öğrencileri bilgilendirmektir. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Piyasa ekonomilerindeki finansal sistemin yapısal işleyişini anlar
 • İşletmelerin sermaye sağlayabilecekleri kaynakları görebilir
 • Sermaye kaynaklarının maliyetini kavrayabilir
 • Sermaye yapısının risklerini düşünebilir
 • Menkul kıymetlerin değerini belirleyebilir
 • Bir şirketin finansal tablolarını okuyabilir ve anlar
 • Yatırım kararlarının riskliliğini anlar ve ölçer
 • İşletme sermayesinin önemini anlarlar.

 

Bu dersin amacı: Risk ve kriz kavramları, dünyada risk yönetiminin gelişimi, bankacılıkta risk kavramı ve risk çeşitleri, kredi riski, likidite riski, döviz kuru riski, faiz oranı riski, operasyonel risk,diğer riskler, risk ölçümü ve yönetimi, risk-sermaye yapısı ilişkisi ve sermaye yeterliliği,  Basel I süreci, Basel II uzlaşısını gerekli kılan koşullar,  Basel II’nin temel özellikleri, Türkiye’de Basel I ve II uzlaşılarının uygulanması ele alınacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Risk Kavramı ve Çeşitleri, Risk Yönetiminin Gelişimi ve Risk Yönetimi Süreci hakkında bilgi sahibi olur.
 • Piyasa Riski, Çeşitleri ve Yönetimi, Likidite Riski, Faiz Oranı Riski
 • Kur Riski tanımları ve örneklerini kavrar.
 • Piyasa Riskinin Ölçümü, Piyasa Riski Türev Araçları, Operasyonel Risk Yönetimi, Operasyonel Risklerin Sınıflandırılması, Operasyonel Risk Ölçümü, Kredi Riski Yönetimi, Kredi Riski Yönetimi Araçları hakkında yasal düzenleme ve kavramları tanır.
 • Bankacılıkta Rating konusunda bilgilenir.
 • Risk Yönetimi konusunda Uluslararası Düzenlemeler, Dünyada Durum, Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeleri izleme ve yorumlamayı öğrenir.
 • Basel düzenlemeleri ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Türev ürünler ve vadeli işlem piyasaları araçları olan future, forward, options, swap gibi vadeli işlemler ile bu işlemlerin yer aldığı piyasaların özellikle Türkiye’de kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın detaylı analizi amaçlanmaktadır. Risk aktarımı (Hedging) tekniklerine de bu derste değinilecektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Türev araçlarla ilgili temel kavramları,
 • Türev araç piyasaları,
 • Türev araç türleri,
 • Türev araçların risk yönetiminde kullanımı,
 • Türev araçların fiyatlaması,
 • Türev araçların stratejileri konusunda bilgi sahibi olur

Pazarlama kavramı, pazarlama sistemi, fiyatlandırma, ürün, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırması, pazar bölümlemesi ve pazar analizi, pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi, pazarlama amaçlarının oluşturulması, pazarlama stratejisi ile planların hazırlanması ve uygulanması anlatılacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Bankacılıkta pazarlamanın önemini bilir
 • Rekabet analizi yapabilir
 • Satış süreci aşamalarını bilir
 • Bireysel ürünleri bilir
 • Ticari ürünleri bilir
 • Etkin satış yöntemlerini öğrenir

Bu derste,  5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile bu Kanun'a dayalı olarak gözetim ve denetim otoritelerince çıkarılan tebliği ve diğer yasal düzenlemeler incelenmektedir.

Bu çerçevede,

 • Banka ve banka dışı finansal kuruluşların tabi olduğu hukuki mevzuat incelenecektir.
 • Bankacılık Kanunu (bankaların kuruluşu, organları, yapabilecekleri işlemler, sınırlamalar, gözetim ve denetimi vb. konular) detaylı olarak değerlendirilecektir.
 • BDDK tarafından çıkarılan ve Bankacılık Kanunu’na ilişkin uygulamaları düzenleyen tüm mevzuat ele alınacaktır. 

Bankaların şube bazında yapmış oldukları temel işlemlerin belirlenmesi ve tanımlanması, mevduat hesabının açılışı, kredi ve kredi türleri, iskonto işlemleri, iştirak işlemleri, çek işlemleri, kabul poliçesi, gayrimenkul kredi işlemleri, müşteri cari hesaplarının açılış ve kapanışı, kredi kartları, bireysel bankacılık işlemleri vb. bu dersin konularını oluşturmaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Banka kavramını, bankaların fonksiyonlarını, kuruluşlarını öğrenir,
 • Bankaların şube bazında yapmış oldukları temel işlemleri bilir,
 • Mevduat hesabının açılışı, kredi ve kredi türleri, iskonto işlemleri, iştirak işlemleri, çek işlemleri, kabul poliçesi, gayrimenkul kredi işlemleri, müşteri cari hesaplarının açılış ve kapanışı, kredi kartları gibi bankacılık ürünlerini tanır, 
 • Farklı segmentlere yönelik olarak sunulan bankacılık hizmetlerini öğrenirler.