Bu Dersin Amacı:

Finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, sınır ötesi piyasaların oluşumu, çok uluslu şirketler, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, finansal aracılar, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri, politik riskin yönetimi ve küreselleşen ortamlarda bütçe ve planlama teknikleri gibi konular işlenmektedir.

Dersin Sonunda Öğrenciler:

 • Uluslararası Finansal Sistem hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Finansal pazarların sundukları hizmet ve ürünleri tanırlar.
 • Para piyasası, hisse senedi piyasası, döviz piyasası, altın piyasası 
 • Uluslarası finans sistemi ve kuruluşları tanırlar.
 • Uluslararsı finansal portfolyo oluşturma, yatırım kararları ve riskten korunma konularında bilgi sahibi olurlar.

 

Bu dersin amacı:Dünyada ve Türkiye’de finansal piyasaların makroekonomik yapısına etkide bulunan kurumların işleyiş şekillerini,Finansal kuruluşların yapıları ve piyasalara etkileri ile finansal araçların kullanım alanlarını ve türlerini, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, İMKB, Takasbank, Bankalar ve Banka Dışı Finansal Kuruluşlar ve uluslararası finansal kuruluşlar ile finansal araçların detaylı incelenmesine yer verilmektedir. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Finans sistemindeki kuruluşlar.
 • Finansal pazarların sundukları hizmet ve ürünler
 • Para piyasası, hisse senedi piyasası, döviz piyasası, altın piyasası
 • Uluslarası finans sistemi ve kuruluşları
 • Uluslararası finansal portfolyo oluşturma, yatırım kararları ve riskten korunmayı öğreneceklerdir.

Bu dersin amacı;

Finansal karar alma süreci, firmayı etkileyen finansal kararlar, bunların birbirleriyle ilişkisi, riske ve enflasyonist ortama bağlı durumlarda yatırım finanslama politikaları ve bu kararların alınmasında kullanılan yöntemler, finansal kararların sermaye maliyetine etkileri, nakit akımları, paranın zaman değeri, temel yatırım kriterleri ve risk-getiri ilişkisi konularında öğrencileri bilgilendirmektir. 

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Piyasa ekonomilerindeki finansal sistemin yapısal işleyişini anlar
 • İşletmelerin sermaye sağlayabilecekleri kaynakları görebilir
 • Sermaye kaynaklarının maliyetini kavrayabilir
 • Sermaye yapısının risklerini düşünebilir
 • Menkul kıymetlerin değerini belirleyebilir
 • Bir şirketin finansal tablolarını okuyabilir ve anlar
 • Yatırım kararlarının riskliliğini anlar ve ölçer
 • İşletme sermayesinin önemini anlarlar.

 

Bu dersin amacı: Risk ve kriz kavramları, dünyada risk yönetiminin gelişimi, bankacılıkta risk kavramı ve risk çeşitleri, kredi riski, likidite riski, döviz kuru riski, faiz oranı riski, operasyonel risk,diğer riskler, risk ölçümü ve yönetimi, risk-sermaye yapısı ilişkisi ve sermaye yeterliliği,  Basel I süreci, Basel II uzlaşısını gerekli kılan koşullar,  Basel II’nin temel özellikleri, Türkiye’de Basel I ve II uzlaşılarının uygulanması ele alınacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Risk Kavramı ve Çeşitleri, Risk Yönetiminin Gelişimi ve Risk Yönetimi Süreci hakkında bilgi sahibi olur.
 • Piyasa Riski, Çeşitleri ve Yönetimi, Likidite Riski, Faiz Oranı Riski
 • Kur Riski tanımları ve örneklerini kavrar.
 • Piyasa Riskinin Ölçümü, Piyasa Riski Türev Araçları, Operasyonel Risk Yönetimi, Operasyonel Risklerin Sınıflandırılması, Operasyonel Risk Ölçümü, Kredi Riski Yönetimi, Kredi Riski Yönetimi Araçları hakkında yasal düzenleme ve kavramları tanır.
 • Bankacılıkta Rating konusunda bilgilenir.
 • Risk Yönetimi konusunda Uluslararası Düzenlemeler, Dünyada Durum, Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeleri izleme ve yorumlamayı öğrenir.
 • Basel düzenlemeleri ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Banka bilançosu genel değerlendirme, Türk bankacılık sektöründe kaynak yapısı, banka kaynak maliyetini etkileyen faktörler, maliyet hesaplama yöntemleri, banka kaynaklarının maliyetlerinin hesaplanması ve pasif yönetimi, kaynak maliyeti hesaplamanın banka politikaları açısından önemi, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılması, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılmasını etkileyen faktörler, banka aktiflerinin sınıflandırılması, getirili aktif-getirisiz aktif ayrımı, faiz getirili aktifler ve getirisinin hesaplanması, getirisiz aktifler ve aktif üzerindeki olumsuz etkileri, ortalama aktif getirisinin hesaplanması, maliyet hesaplama ve fiyatlandırmanın aktif-pasif yönetimi açısından önemi anlatılacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Banka Mali Tabloları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türk Bankacılık Sektöründe Kaynak Yapısı ile Banka Kaynak Maliyetini Etkileyen Faktörler hakkında uygulamalı örnekler üzerinde tartışmayı öğrenir.
 • Banka Pasif Maliyetlerinin Hesaplanması ve Pasif Yönetimi ile Banka Aktiflerinin Sınıflandırılması ve Aktif Yönetimi hakkında temel kavramları öğrenir.
 • Getirili Aktif-Getirisiz Aktif Ayrımı ile Faiz Getirili Aktifler ve Getirisinin Hesaplanması ve Getirisiz Aktifler ve Aktif Üzerindeki Olumsuz Etkileri hakkında detaylı bilgilenir.
 • Duration Analizi ve Transfer Fiyatlaması konusundaki uygulamaları öğrenir.
 • Maliyet Hesaplama ve Fiyatlandırmanın Aktif-Pasif Yönetimi Açısından Önemini Örnek Uygulamalar çerçevesinde kavrar.

 

Bu dersin amacı: Finansal tabloların tanıtımının ardından, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablolarının hazırlanmasına ilişkin esaslar açıklanarak bu tabloların yatay, dikey, trend ve oran analizleri, sermaye bütçelemesi kararları ve yönetimi, temel analizler ile şirket değerleme yöntemlerinin incelenmesidir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Finansal tablolara ve bunların kullanım amaçlarına hakim olur.
 • Temel ve Ek finansal tabloların hazırlanmasını ve içeriklerini öğrenir.
 • Finansal analiz tekniklerini kullanarak işletmelerin finansal tablolarını analiz eder.
 • Bilgi kullanıcıları için finansal tabloları nasıl hazırlayacağını bilir
 • Konsolide finansal tablo hazırlamayı ve hazırlanmış konsolide finansal tabloları yorumlamayı öğrenir.

Türev ürünler ve vadeli işlem piyasaları araçları olan future, forward, options, swap gibi vadeli işlemler ile bu işlemlerin yer aldığı piyasaların özellikle Türkiye’de kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın detaylı analizi amaçlanmaktadır. Risk aktarımı (Hedging) tekniklerine de bu derste değinilecektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Türev araçlarla ilgili temel kavramları,
 • Türev araç piyasaları,
 • Türev araç türleri,
 • Türev araçların risk yönetiminde kullanımı,
 • Türev araçların fiyatlaması,
 • Türev araçların stratejileri konusunda bilgi sahibi olur

Pazarlama kavramı, pazarlama sistemi, fiyatlandırma, ürün, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırması, pazar bölümlemesi ve pazar analizi, pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi, pazarlama amaçlarının oluşturulması, pazarlama stratejisi ile planların hazırlanması ve uygulanması anlatılacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Bankacılıkta pazarlamanın önemini bilir
 • Rekabet analizi yapabilir
 • Satış süreci aşamalarını bilir
 • Bireysel ürünleri bilir
 • Ticari ürünleri bilir
 • Etkin satış yöntemlerini öğrenir