Bu dersin amacı; paranın zaman değeri, finansal varlıkları fiyatlandırılması, risk ve getirilerinin hesaplanması ve portföy teorisi konularında bilgi vermektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler; 

 • Portföy yönetiminde risk yönetimini inceler.
 • Alternatif yatırımları analiz eder.
 • Hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet değerlemesi yapar.
 • Portföy yönetimi teorileri ve portföy yönetimi sürecini anlar.
 • Temel yatırım kavramlarını anlar ve yatırım kararlarını analiz eder

Bankacılık Etik İlkeleri dersi kapsamında, Bankacılık Kanunu’ nun ‘Etik İlkeler’ bölümünde öngörülen düzenlemeler, Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenen“Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Etik İlkeleri” doğrultusunda sektörde yer alan tüm bankalar tarafından benimsenen ve uygulanmakta olan etik ilkeler incelenecek olup öğrencilerin bu konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaya çalışılacaktır. 

Bu dersin sonunda öğrenciler; 

 • Etik ilkelerin geçmiş uygulamalarını,
 • Türk Bankacılık Sektöründeki Etik İlkelere İlişkin yasal düzenlemeleri,
 • TBB tarafından hazırlanan Bankacılık Etik İlkeleri kapsamında:
  • Genel Hükümleri,
  • Genel ilkeleri,
  • Uyumsuzluk durumundaki uygulamaları tartışarak bilgi sahibi olur.
 • Ülkemizdeki bankaların etik ilkelerini karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları analiz edebilirler.

 

Bu dersin amacı: Sermaye piyasası mevzuatının sermaye piyasası kanununa tabi şirketler, banka ve aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, bağımsız denetim kuruluşları, rating kuruluşları, menkul kıymet veya vadeli işlem borsaları ve diğer ilgili kişi ve kurumlar bağlamında getirdiği yükümlülükler ve uygulama esaslarının, ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve ilke kararları kapsamında işlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Piyasa kavramını ve türlerini öğrenirler.
 • Sermaye piyasası kurumlarını tanırlar.
 • Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının nasıl çalıştığını öğrenirler.Borsaları tanırlar.
 • Sermaye piyasası hukukunun konusunu öğrenirler.
 • Sermaye piyasası araçlarını öğrenirler.
 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işleyişini öğrenirler.
 • Sermaye piyasası araçlarının kaydi değer haline getirilmesi şeklini öğrenirler.
 • Halka açık anonim ortaklıklarla ilgili bilgi sahibi olurlar.

Bu dersin amacı, bilim ve araştırma tanımlarının temel niteliklerini tanıtmak, araştırma sürecindeki aşamalar ve karşılaşılan problemler konusunda çözüm üretmek, literatür tarama ve araştırmaya ilişkin hipotez geliştirmek, araştırma yöntemini belirleyip veri toplamak, toplanan verilerin ön analizini yapmak, en uygun veri seti ile analizi yapmak, analiz sonucunda çıkan sonuçların değerlendirilmesine ilişkin bakış açısı verilmesidir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Bilim ve araştırma tanımlarının temel niteliklerini bilir.
 • Araştırma sürecindeki aşamaları öğrenerek problem alanına karar verip, literatür tarama ve hipotez kurma yetisine sahip olur.
 • Araştırma yöntemlerini belirleyip veri toplama yöntemini seçebilir.
 • Veri toplama aracını hazırlayıp pre-test ve pilot çalışmaları yapabilir.
 • Veri analiz ve veri toplama planını yapabilir.
 • Çalışma evrenine karar verip örneklemi belirleyebilir ve örneği çekebilir.
 • Veri analizi planını uygulayabilir, araştırma planı yapabilir ve yazabilir.

Bu dersin amacı, ekonomi ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin izlenmesi, özellikle bankacılık sektörüne yönelik gözetim ve denetim otoriteleri ile diğer otoritelerin sektörü etkileyebilecek nitelikteki düzenlemelerini ayrıntılı incelemek, sektöre olası etkileri ve gelecek beklentilerini tartışmak, bu konuda dünyadaki gelişmeleri izlemek ve analiz etmektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Finansal Raporlama Standartları hakkında bilgi sahibi olur.Bağımsız Denetim Standartları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Uluslararası Değerleme Standartları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Konut Finansman Sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
 • İslami Bankacılık hakkında bilgi sahibi olur.

 

Bu dersin amacı: Banka mali tabloları (bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu), banka bilanço kalemleri, aktif hesaplar, pasif hesaplar, bilanço dışı işlemler, banka bilanço analiz yöntemleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analiz, rasyo analizi, analiz yapılacak konular (özkaynak yeterliliği, likidite analizi, karlılık analizi, aktif kalitesi, yabancı para pozisyonu, verimlilik analizi, gelir-gider yapısı), bilançoların risk çeşitleri açısından değerlendirilmesi anlatılacaktır.

Bu derste öğrenciler;

 • Sermaye ve Para piyasalarındaki gelişmeleri akademik bakış açısıyla değerlendirir.
 • Para Piyasası Göstergelerini izler.
 • Merkez Bankacılığı ve Para politikasının Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkilerini Açıklar.
 • Para Piyasasının Yapısını inceler.
 • Para ve Sermaye Piyasalarını İlişkilendirir.

 

Bu dersin amacı: Bankalarda iç denetim, dış denetim ve bilgi teknolojileri denetimi, iç denetime ilişkin bilgiler, uluslararası iç denetim standartları, iç denetim mevzuatı ve uygulamalar, dış denetime ilişkin bilgiler, uluslararası dış denetim standartları, iç denetim mevzuatı ve uygulamalarının öğrenilmesidir.

 

Bu çerçevede:

 • Şube Performans Ölçümünün Belirlenmesi
 • Denetimin planlanması ve yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olmak
 • Uluslararası denetim standartlarını öğrenmek
 • Banka denetiminin temel kavramlarını öğrenmek
 • Banka ve denetim kavramlarının ilişkisini kavramak
  ders kapsamında anlatılan konulardır.